چرا نوشتن پایان‌نامه حقوق از حساسیت بالایی برخوردار است؟

درصورتی‌که شما دانشجو رشته حقوق باشید؛ حتماًدرجریان هستیدکه جهت تکمیل دوره‌ی تحصیلی خود احتیاج به ارائه‌ی پایان‌نامه داریدکه این موضوع اختصاص به دوره‌ی کارشناسی‌ارشدومقاطع بالاتردارد.پایان‌نامه‌ی مقطع‌کارشناسی‌ارشد دارای شش‌واحداست ودرمقاطع دکتری هجده واحدمی‌باشدکه بایدتمام آن‌هاراپاس‌کنید.

اینجاست که متوجه‌می‌شویدکه پایان‌نامه بخش مهمی از تحصیلات دانشجویان می‌باشد؛ اماپایان‌نامه چیست؟و به چه علت این قدر مهم است از حساسیت بالایی برخوردار است؟ پایان‌نامه یک مقاله ویانوشته‌ای می‌باشدکه به کمک تجزیه و تحلیل منطقی برای تحقیق وپژوهش‌های عملی،اقدام به پاسخ‌گویی سؤالات‌علمی طرح‌شده می‌پردازد.

هر دانشجوی مقطع‌کارشناسی‌ارشدی در ابتدای دوره‌ی تحصیلی اقدام به‌انتخاب‌استادراهنماکرده‌وبا کمک وی اقدام به انتخاب موضوع پایان‌نامه‌وهمچنین شروع به انجام تحقیقات‌وپژوهش‌ها، جهت انجام پایان نامه حقوق کارشناسی ‌ارشد و دکتری می‌نماید. هنگامی که دانشجو بعد از طی تمامی مراحل انجام تمامی تحقیقات وپژوهش‌های خودبه دستاوردهای عالی رسید، می‌تواند اقدام به نگارش پایان‌نامه‌ی خودکند.

بنابراین مهم‌ترین فعالیت‌های هر دانشجویی نوشتن پایان‌نامه می‌باشد که در موضوعات و محتواهای متفاوت انجام‌می‌شود.پایان‌نامه‌ی عالی با استفاده از روش‌های‌اصولی با کمک نیروهای متخصص در این مسیرامکان‌پذیر می‌باشدکه می‌توان در هر زمانی بهترین پایان‌نامه را که مربوط به رشته‌ی تحصیلی داوطلبان می‌باشدرا ارائه داد.

از جمله موسسات انجام پایان‌نامه‌ی عالی،مؤسسه‌ی کانون پژوهشگران ایران است که با نیروهای کاملاًحرفه‌ای بهترین پایان‌نامه راآماده می‌کنند. به گونه‌ای که پروژه‌ای کامل را به اساتید خود تقدیم کرده و رضایت و نمره‌ی قبولی خودراکسب خواهیدکرد.

در انجام یک پایان‌نامه‌ی مورد قبول وعالی باید مواردی را رعایت کنیم. از جمله:اصول درست و صحیح نگارش که افراد این امکان را داشته باشند در هر زمان پایان‌نامه‌ی خود را ارائه دهند.

انجام رساله باید به صورت کامل وبی‌نقص باشد که این عمل تنهاازعهده‌ی نیروهایی که دارای تخصص بالا و مجرب در این زمینه هستند، برمی‌آید.

هر پایان‌نامه دارای یک ساختار مخصوص و ویژه است که شامل:

۱- مقدمه

۲-مروری بر پیشینه‌ی تحقیق

۳-روش تحقیق

۴-نتایج

۵-بحث و پیشنهادات

همه‌ی این مرحله‌ها باکمک متخصصین انجام پایان‌نامه کاملاًرعایت می‌شود. در اولین مرحله‌ی انجام پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد همه‌ی مواردی که قرار است بر روی آن‌هابحث و پژوهش وتحقیق‌شود، نگارش خواهد شد.جالب است بدانید که درمقدمه‌ی پایان‌نامه‌ی‌کارشناسی ارشد‌در مورد‌موضوع پایان‌نامه، مختصراً مطالبی بیان‌می‌شودودرمراحل بعدی پایان‌نامه به صورت کامل به شرح آن‌هاپرداخته‌می‌شود.

چرا نوشتن پایان‌نامه حقوق از حساسیت بالایی برخوردار است؟

دردومین‌مرحله که مروری بر پیشینه‌ی تحقیق است دراولین‌گام محقق به مطالعه‌ی پایان‌نامه‌هایی که دارای موضوع و محتوایی شبیه به موضوع و محتوای پایان‌نامه‌ی خوداردرامطالعه‌می‌کندو با تمامی نقاط قوت ‌وضعف آن‌هاآشنامی‌شود.

اینجاست که می‌تواند پایان‌نامه‌ای کامل و بدون هیچ‌گونه کم وکاست وعلاوه بر آن ارزشمند را ارائه دهد. چهارمین مرحله در انجام رساله مرحله‌ی نتیجه‌ گیری است که می‌توان آن‌ها را با جدول نمودارهای مشخص و به دست‌آوردکه می‌توان نتیجه‌ی پروژه تحقیقات خود را که با توجه به اصول درست و صحیح به دست‌آمده، آن‌هارادررساله ثبت‌نمودوآن‌هارانگارش‌کرد.

در آخرین مرحله‌ی انجام پایان‌نامه،نوبت به مرحله‌ی پیشنهادات می‌رسدکه درباره‌ی موضوع و نتایج پروژه است و پیشنهادات توسط نویسنده ذکر‌می‌شود. علاوه بر پیشنهادات،منابع معتبر انجام تحقیقات نیز باید انجام پایان‌نامه موردتوجه قرارگیرد.

اینجاست که پایان‌نامه کاملاًتخصصی وحرفه‌ای نگارش می‌شود.مؤسسه‌ی کانون پژوهشگران ایران به دلیل استفاده از متخصصین ومشاوران‌مجرب دررشته‌های‌مختلف و همچنین به کارگیری روش‌های‌اصولی صحیح نگارش‌پایان‌نامه می‌توانند پایان‌نامه‌ای کامل به شماارائه‌دهند. شمامی‌توانیدباخیال‌راحت پایان‌نامه وفعالیت‌های خود را به آن‌هابسپارید. در آخر هم داوطلب بایددرجلسه‌ی تزدکتری یا دفاع از پایان‌نامه حاضرشود از تحقیقات وپژوهش‌های خود دفاع نماید.

ازآن‌جایی که انجام‌پایان‌نامه از حساسیت بالایی برخوردار‌می‌باشد؛بنابراین باید مد نظر قراردهیدکه از موارد رایج اشتباهی که در رساله وجود دارند را مرتکب نشده ودقت وتوجه به تحقیقات و پژوهش کامل در انجام رساله‌ی خود را به کار گرفته تابتوانیدپایان‌نامه‌ای عالی ارائه داده واز آن دفاع کنید.

از جمله‌ی این اشتباهات عبارتند از:

۱-اشتباه در انتخاب استاد راهنما:

بسیاری از داوطلبان استادی راانتخاب می‌کنندکه درهمه‌ی امور مختلف مشغول است و درگیری‌های تفاوتی دارد،درحالی‌که باید در انتخاب استاد راهنما دقت وسرعت داشته‌باشید.استاد راهنمای شما باید دارای تجربه‌ی‌فراوان کاربلد باشد که باعث پیشرفت شما شده و تمام فکروتمرکز این باشد که راهنمایی درستی را به شماارائه‌دهد.

۲-یکی از مواردی که باعث افزایش اعتبار تزدکتری یارساله‌ی کارشناسی‌ارشدشمامی‌شود،ذکر منبع در آخر هر جمله یا هر پاراگرافی که می‌نویسیددرداخل پرانتز می‌باشد. بنابراین در پایان‌تحقیق پژوهش خود منبع هر جمله یا پاراگراف را در آخر آن حتماًبیان‌کنید.

۳-یکی دیگر از اشتباهات رایجی که بسیاری از دانشجویان داوطلبین دچار آن می‌شوند، منبع‌نویسی دانشجویان باروش‌هاوشیوه‌های قدیمی می‌باشددرحالی که تاکید بسیاری به مدل منبع‌نویسی آن هم طبق آخرین روش‌انجمن روان‌شناسی درآمریکا و ذکرمثال‌های فراوان و توضیحات مطرح‌شده در کلاس شده‌است.

۴-عدم ارائه‌ی توضیحات کامل و موثق دانشجودر بازه‌ی پایان‌نامه‌ی‌خود.

آیا به این موضوع فکرکرده‌ایدکه علت اهمیت پایان‌نامه و حساسیت بالای آن چیست؟و چرا بسیاری از دانشجویان‌مقطع‌کارشناسی‌ارشد در ارائه و انجام آن با مشکل مواجه‌می‌شوند؟

در پاسخ باید گفت:دانشجویان برای گذراندن مقاطع تحصیلی خودحتماًبایدپایان‌نامه‌ی دکترای خود را ارائه داده وازآن دفاع‌نمایند. البته که انتخاب یک موضوع و محتوای خاص و متفاوت،بسیاری از آنان وقت این کار را دارند.

به همین‌خاطرمؤسسه‌ی                              انجام پایان‌نامه‌ی‌کارشناسی‌ارشد را با دقت توان فراوان برای دانشجویان و داوطلبان انجام می‌دهد،چراکه انجام مقاله کار بسیار تخصصی و در عین حال سخت می‌باشد که جهت تکمیل دوره‌ی تحصیلی بایدانجام‌شود.این موسسه به شما کمک می‌کندتابه راحتی این کاررا انجام‌دهید.

چرا نوشتن پایان‌نامه حقوق از حساسیت بالایی برخوردار است؟

 به صورت کلی از نقش‌های مهمی که پایان‌نامه ایفامی‌کند؛ اختصاص به تولید علم و دانش و افزایش بار علمی دانشگاه داردچرا که از تعداد زیاد تحقیقات دانشگاهی و علمی کشور براساس همین پایان‌نامه ‌های مقطع کارشناسی ارشد دکتری انجام‌شده و مقالات علمی پژوهشی مهم به وسیله‌ی همین پایان‌نامه‌هابه دست‌می‌آید.

بنابراین با توجه به اهمیت پایان‌نامه‌ها،دانشجو باید در نگارش وارائه‌ی‌پایان‌نامه، دقت کرده و اصول و قواعد آن را رعایت‌کند.

از جمله اصول آن محتوا و شکل پایان‌نامه می‌باشدکه باید به روش‌صحیح انجام‌شودکه این موارد بسیار هم است وبایدبادقت‌فراوان انجام‌شود.علت تاکید به این موضوعات این است که رساله‌ی نگارش‌شده توسط شما باید به عنوان یک مقاله در سراسر کشور به دست محققان برسد منتشر شود.

بنابراین اگررساله‌ی شماغنی‌ترودارای کیفیت بالاتری باشد، مقاله‌ی پربارتری استخراج خواهد شد نتیجه‌ی آن برای شما نیزدل‌چسب‌ترولذت‌بخش‌ترخواهدبود. با توجه به اهمیت بالای پایان‌نامه بهتراست نکاتی را رعایت کنیم که شمارا به سمت پایان‌نامه‌ای کامل و بدون‌نقص هدایت‌کندکه این موارد عبارتند از:

۱-انتخاب موضوع:

از جمله وقت‌گیرترین مراحل انجام پروژه وپایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دکتری انتخاب موضوع است که به شدت اهمیت دارد.سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه‌مندهستیدچراکه امکان دارد در صورتی که موضوع انتخابی برای شما جذاب باشد، باعث دلزدگی شما ازادامه‌ی می شود.

همیشه سعی کنید به موضوع پایان‌نامه‌ی خود فکر کنید.

در صورتی که دررابطه باعلاقه‌مندی خود مشکلی دارید،می‌توانیدبه دروس دوره‌ی‌کارشناسی خود مرور اجمالی داشته باشید در جستجوی موضوعی که شاید به آن تمایل و علاقه دارید،برسید.

بهتر است پرسش‌نامه‌ای با سطح پوشش‌دهندگی بالا داشته باشید تابه تحقیقات وپژوهش‌های خود به بخش‌زیادی ازسوالات مخاطبین وجامعه‌ی آموزشی پاسخ دهد،چرا که یک پرسش سنجیده موجب می‌شودتاپروژه‌ی شما سازمان یافته و متمرکز جالب بماند.

بهتراست پاسخ‌گویی به صورت مکتوب وبا شفافیت و دارای اعتقاد راسخ باشدتابه شما در جهت طی نمودن مراحل تحصیلی خودکمک‌کند.

هم‌زمان با پاسخ به پرسش اصلی تحقیق را انجام داده و مقالات دارای موضوع مشابه با پایان‌نامه‌ی خودرا مطالعه‌کرده وهرآن‌چه که در جهت پرسش وپاسخ خوددرپایان‌نامه لازم‌است را انجام دهید چرا که از ادامه‌ی پروژه خود مطمئن شوید که آیاارزش ادامه داردیاخیر؟شما جهت نگارش وتهیه‌ی پایان‌نامه به یک گروه متشکل از استادراهنما واستادمشاور علاوه بر آن افرادی که به راحتی با آن‌ها هماهنگ شده را انتخاب‌کنیدکه بر روی پروژه شما تمرکز کرده و تخصص لازم درباره‌ی موضوع انتخابی شما داشته باشد.

مؤسسه‌ی کانون پژوهشگران ایران متعهد به آموزش و همراه دانشجویان در انجام پایان‌نامه و افزایش سطح علمی دانشجو هستند که بامناسب‌ترین تعرفه نسبت به سایر موسسات انجام پایان ‌نامه را برعهده ‌می‌گیرند.

۲- انتخاب منابع لازم:

منابع اولیه منابعی واقعی ومهم‌اندکه اگر در حال نوشتن یک موضوع تحلیلی در دوره کارشناسی ارشد باشد از آن‌ها استفاده خواهی کرد.

منابع ثانویه درباره‌ی منابع اولیه هستند چرا که باید ثابت شود شما به درک عمیق از موضوع انتخابی خود رسیده‌اید.

۳-برنامه‌ریزی مطالب:

بهتر است که هر ساله خودرادقیق و با صراحت واعتمادبه‌نفس بیان کنید و پرسش اصلی پایان‌نامه‌ی خود که با تقریب آن‌ها پاسخ می‌دهیدرادرقالب یک جمله‌ی کامل و دقیق شرح دهید.

یک ایده‌ی کلی از طرح مطالب داشته باشید چرا که باعث می‌شود متوجه شوید که در پروژه‌تان پیش می‌روید، به کجا می‌روید و حتی به اعضای گروه نیز این امکان را می‌دهد که طرح کلی از آن‌چه که تصمیم به انجام آن دارید و نحوه‌ی انجام آن ارائه دهد.

بیشتر تزهای دکتری و کارشناسی ارشد دارای صفحه‌ی‌عنوان، صفحه‌ی امضا چکیده،فهرست مقالات، مقدمه، بدنه‌ی اصلی مقاله، نتایج ،منابع، ضمیمه و پانویس‌های مورد نیاز می‌باشد.

۴-طی پروسه‌ی نگارش پایان نامه:

با توجه به مقدار زمان لازم جهت تکمیل پروژه، شمامی‌توانید کارهای خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی و تقسیم بندی کنید و هر کدام را در تاریخ مقرر انجام دهید. .با رعایت این مورد حجم و فشار کار شما بسیار کاهش پیدامی‌کند.

سعی‌کنیدهرروزحدوداً پانصد کلمه از پایان‌نامه‌ی خود را بنویسید، چرا که نوشتن سی صفحه از آن در مدت دو هفته کاری بسیار مشکل است در صورتی که اگر کارهای پایان نامه دیر انجام شود، دیگر نمی تواند کارهای خود را در موعد معین تمام کنید.

در نوشتن پایان نامه از تکنیک پومودور استفاده کنید؛ با این روش از فشار بیش از حدی که در پروژه بر شما وارد می شود جلوگیری می‌شود. در پروژه‌های خود استراحت کنید چرا که یکی دو روز از کارتان دور باشید، باعث می‌شود متوجه مشکلاتی که در پایان‌نامه‌تان هست که متوجه آن نبودید را پیدا کرده و سرحال‌تر از قبل به ادامه کار بپردازید.حتماً هر بخش را مرور کنید چرا که ممکن است مطلبی را به آن بیفزایید یا از آن حذف کنید.

۵-تکمیل نمودن مراتب نوشتن تز:

مطمئن شوید از شما بر اساس قوانین و مقررات نهاد مربوطه باشد.

بعد از دو هفته استراحت بعد از اتمام پایان‌نامه، آن را مرور کرده و نقایص آن را پیدا کرده و رفع کنید. از کارتان نسخه‌های پشتیبان تهیه کنید. بعد از کامل نمودن رساله در جلسه‌ی دفاع حاضرشده و از آن دفاع کنید. می‌توان گفت جلسه‌ی دفاع یک جلسه‌ی گفت‌و‌گوی دو طرفه است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *